Penyata Privasi

Terakhir diubah suai: 20 September 2023

Penyataan privasi ini disediakan berdasarkan Akta Perlindungan Data peribadi 2010 (“Akta”). Penyataan privasi ini menggariskan panduan bagi Darul Insyirah (selepas ini disebut sebagai “kami” atau “kita”) untuk menggumpulan, menggunaan, menzahiran dan/atau memprosesan data peribadi anda.

Data Peribadi

Data peribadi anda dikumpulkan semasa anda melayari laman web https://www.darulinsyirah.com dan/atau dikumpulkan daripada borang-borang yang diisi di dalam talian kami. Antara contoh Data peribadi termasuk nama, nombor pengenalan, butiran perhubungan, rekod-rekod kesihatan, nombor telefon, alamat e-mel,ulasan, mesej dan lain-lain. Selain itu, melalui pemggunaan laman web kami, kami dapat mengumpul maklumat peranti dan alamat IP yang digunakan.

Sila maklum bahawa data peribadi anda boleh dikongsikan, digunakan dan/atau dipindahkan kepada Darul Insyirah, syarikat sekutu-sekutu kami dan/atau mana-mana pihak ketiga yang bertindak bagi pihak kami samada pada masa sekarang atau pada masa hadapan bagi tujuan memenuhi tujuan-tujuan yang disenaraikan dibawah.

Sebarang penggumpulan, penggunaan, penzahiran dan/atau pemprosesan Data peribadi untuk tujuan selain daripada tujuan yang dinyatakan dalam Penyataan Privasi ini, akan dimaklumkan dan pihak kami akan mendapatkan persetujuan anda dengan sewajarnya, kecuali pengecualian di bawah undang-undang yang membenarkan kami mengumpulkan dan memproses Data peribadi anda tanpa persetujuan anda.

Tujuan Pengumpulan Data Peribadi

Berikut merupakan tujuan penggumpulan, penggunaan, penzahiran dan/atau pemprosesan Data peribadi:

 • Untuk menyediakan pekhidmatan dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik;
 • Untuk menambahbaik perkhidmatan kami dan memastikan laman web berfungsi dengan baik dan selamat;
 • Untuk membekalkan maklumat pemasaran kami;
 • Untuk tujuan keselamatan dan pencegahan penipuan;
 • Untuk tujuan analisis statistik data;
 • Untuk tujuan tadbir urus korporat kami;
 • Untuk penzahiran kepada pihak ketiga yang diberi kuasa;
 • Untuk pemindahan dan perkongsian data dengan syarikat sekutu-sekutu kami dan/atau pihak-pihak ketiga yang bertindak bagi pihak kami untuk tujuan penyelenggaraan dan penyimpanan data;
 • Untuk tujuan-tujuan lain seperti yang dimaklumkan daripada semasa kepada semasa; dan
 • Untuk tujuan-tujuan lain yang berkaitan secara langsung dengan mana-mana yang dinyatakan di atas.

Sekiranya Data Peribadai yang dikongsi adalah berkaitan dengan individu lain dan milik pihak ketiga seperti ibu, ayah dan/atau ahli keluarga yang terdekat, maka anda hendaklah, sebelum mendedahkan kepada kami data peribadi yang berkaitan dengan individu lain:

 • maklumkan kepada individu tersebut bahawa anda akan memberikan data peribadi mereka kepada kami dan tujuan penggumpulan, penggunaan, penzahiran dan/atau pemprosesan data peribadi mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi ini dan seperti yang dimaklumkan oleh kami kepada anda dari semasa ke semasa;

 • mendapatkan kebenaran daripada individu yang data peribadinya didedahkan untuk membenarkan anda mendedahkan data peribadi tersebut kepada kami dan untuk pihak kami menggumpulan, menggunaan, menzahiran dan/atau memprosesan data peribadi individu ini bagi tujuan yang dinyatakan disini; dan

 • jaminan bahawa anda mempunyai kuasa dan persetujuan yang sah daripada individu ini untuk bertindak bagi pihak mereka dan memberikan data peribadi mereka kepada kami untuk penggumpulan, penggunaan, penzahiran dan/atau pemprosesan data peribadi individu ini bagi tujuan yang dinyatakan disini.

Penggunaan Data Peribadi

Data peribadi anda dizahirkan dan/atau diproses kepada pihak-pihak berikut:

 • Syarikat induk dan Syarikat-syarikat sekutu kami;
 • Pembekal perkhidmatan, kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dengan pembekalan kemudahan, produk dan/atau perkhidmatan kepada kami dan/atau tujuan penyelenggaraan dan penyimpanan data; dan
 • Kerajaan atau badan kawal selia, biro-biro, agensi-agensi atau sesiapa yang kami kehendaki oleh undang-undang untuk menzahirkan maklumat.

Dengan berkongsi Data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju kepada penzahiran dan/atau pemprosesan Data peribadi anda kepada pihak ketiga yang dinyatakan di atas.

Pengendalian Dan Pengurusan Data Peribadi

Kami akan mengambil langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk memastikan bahawa Data peribadi anda adalah dilindungi dan dijamin dengan secukupnya. Langkah-langkah keselamatan yang sesuai akan diambil untuk mengelakkan sebarang akses, pengumpulan, penggunaan, penzahiran dan/atau pemprosesan, penyalinan, pengubahsuaian, kebocoran, kehilangan, kerosakan dan/atau pengubahan Data peribadi anda.

Kami juga akan menyediakan langkah-langkah munasabah supaya Data peribadi anda dalam milikan kami atau di bawah kawalan kami adalah dilupuskan sekiranya:

 • tujuan Data peribadi tersebut dikumpul tidak lagi dipenuhi; dan
 • penyimpanan adalah tidak lagi diperlukan dari segi undang-undang dan/atau untuk tujuan perkhidmatan lain.

Mengemas Kini Penyataan Privasi

Kami berhak, pada bila-bila masa dan tanpa notis, untuk meminda atau mengemas kini Penyataan Privasi Perlindungan Data ini. Apa-apa pindaan kepada Penyataan Privasi ini akan dipaparkan di laman web kami. Apa-apa pindaan atau kemas kini akan berkuat kuasa dengan serta-merta. Anda digalakkan untuk melayari laman web kami dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda adalah sedia maklum dengan Penyataan Privasi-Penyataan Privasi terkini kami mengenai perlindungan data peribadi.

Jika anda, pada bila-bila masa, mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan dengan Penyataan Privasi ini sila hubungi Wakil Khidmat Pelanggan kami.

Darul Insyirah:

Telefon

 03 – 8920 9661

Alamat emel

 darulinsyirah2013@gmail.com